Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Jonge Veiligheidsopleidingen


Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen


Artikel 1.   Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan:

De Jonge Veiligheidsopleidingen: De Jonge Veiligheidsopleidingen, gevestigd aan de Visserijweg 3 te (4311 RW) Bruinisse (bezoekadres), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81446373.


Opdrachtgever:  de partij met wie De Jonge een overeenkomst is aangegaan of zal aangaan.
Partijen:                  De Jonge Veiligheidsopleidingen en opdrachtgever samen.
Cursus(sen):        een door De Jonge Veiligheidsopleidingen verzorgde cursus, training dan wel enige andere vorm van                                     opleiding.
Deelnemer:      de persoon of de door opdrachtgever aangemelde persoon die deelneemt aan een door De Jonge         Veiligheidsopleidingen verzorgde   cursus.
Algemene voorwaarden:  deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.           Werkingssfeer

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten tussen partijen. Alle andere voorwaarden dan hiervoor vermeld of vermeende afspraken worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.       Het mogelijk niet van toepassing zijn van een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3.           Offertes en prijzen

1.       Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig vanaf offertedatum. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.       Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde producten stijgt, heeft De Jonge Veiligheidsopleidingen het recht deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.       Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door De Jonge Veiligheidsopleidingen en of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan heeft De Jonge Veiligheidsopleidingen het recht daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

4.       De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

5.       De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte tekent of online accepteert.

6.       Een samengestelde prijsopgave verplicht De Jonge Veiligheidsopleidingen niet tot levering van een deel van de opdracht tegen dat deel van de opgegeven prijs.

7.       Brochures, afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door De Jonge Veiligheidsopleidingen verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden De Jonge Veiligheidsopleidingen niet. Deze geven een algemene indruk van de te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn bij benadering en nooit bindend voor De Jonge Veiligheidsopleidingen.

8.       Specificaties en prijzen genoemd op of in onder meer website, brochures, catalogi, folders en nieuwsbrieven kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. De Jonge Veiligheidsopleidingen garandeert tevens niet de juistheid van deze gegevens.

9.       De in de offerte en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven.

 

Artikel 4.           Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

1.       Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst pas toe als de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo nauwkeurig mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever gelden als een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst.

2.       Als opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen onderdeel van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat De Jonge Veiligheidsopleidingen ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die De Jonge Veiligheidsopleidingen vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij voor de uitvoering van de overeenkomst al naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3.       Als een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door beide partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. De Jonge Veiligheidsopleidingen zal wegens opzegging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4.       Opdrachtgever heeft niet het recht een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wel een overeenkomst die door volbrenging eindigt, tussentijds op te zeggen.

5.       Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen als de wederpartij surséance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, als de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd. De Jonge Veiligheidsopleidingen is wegens de beëindiging als bedoeld in dit lid niet tot enige terugbetaling van reeds ontvangen betalingen dan wel tot schadevergoeding gehouden.    


Artikel 5.           Betaling

1.       Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

2.       Indien niet of niet tijdig wordt betaald, dan is opdrachtgever zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Als opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling de vordering nog niet voldoet, dan kan De Jonge Veiligheidsopleidingen de vordering uit handen geven en is opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3.       Als opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan is De Jonge Veiligheidsopleidingen bevoegd de nakoming van de tegenover opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de De Jonge Veiligheidsopleidingen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

4.       Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6.           Intellectuele eigendomsrechten

1.       Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door De Jonge Veiligheidsopleidingen gemaakte onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of cursus, ligt bij De Jonge Veiligheidsopleidingen tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.       Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door De Jonge Veiligheidsopleidingen gemaakte en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van enige onderwijsmateriaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Jonge Veiligheidsopleidingen niet toegestaan.


Artikel 7.         Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.       De Jonge Veiligheidsopleidingen is tegenover opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding als gevolg van een gebrek in haar prestatie.

2.       De Jonge Veiligheidsopleidingen is in geen geval aansprakelijk voor

-     Indirecte schade, dan wel aanvullende schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst of verminderde omzet, waardevermindering, verminderde goodwill, schade van derden, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De Jonge Veiligheidsopleidingen is ook niet aansprakelijk voor opzichtschade. Onder opzichtschade wordt in ieder geval begrepen, schade die door of tijdens de uitvoering van aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.

-     schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

-     schade als gevolg van door opdrachtgever onjuiste, onvolledige, niet tijdig of onrechtmatig verstrekte informatie, instructies, (persoons)gegevens of goedkeuringen.

-     bewaring, gebruik, bewerking, verwerking of verzending van alle zaken of (persoons)gegevens die door of vanwege opdrachtgever zijn toevertrouwd aan De Jonge Veiligheidsopleidingen.

-     schade door iedere tekortkoming van iedere derde die door De Jonge Veiligheidsopleidingen is ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

3.       Iedere aansprakelijkheid van De Jonge Veiligheidsopleidingen is beperkt tot het bedrag dat onder de door De Jonge Veiligheidsopleidingen afgesloten verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat op basis van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van De Jonge Veiligheidsopleidingen. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien er geen dekking bestaat, is iedere aansprakelijkheid van De Jonge Veiligheidsopleidingen beperkt:

-     tot 15% van het betaalde factuurbedrag (excl. btw) uit hoofde van de overeenkomst en indien de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het betaalde factuurbedrag (excl. btw) van het onderdeel of de deellevering waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

-     tot het uit hoofde van de overeenkomst door De Jonge Veiligheidsopleidingen gefactureerde bedrag gedurende de laatste zes maanden, in geval van een overeenkomst met een looptijd dan meer dan zes maanden.

4.       In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van De Jonge Veiligheidsopleidingen meer dan € 2.000,-.

5.       Opdrachtgever is verplicht De Jonge Veiligheidsopleidingen te vrijwaren en stelt De Jonge Veiligheidsopleidingen schadeloos voor alle schade en kosten welke het gevolg zijn van:

-     iedere aanspraak van derden voor schade die verband houdt met ieder onjuist gebruik van de door of namens De Jonge Veiligheidsopleidingen geleverde goederen, een en ander in de meest brede zin van het woord;

-     iedere aanspraak van derden die op enige wijze verband houdt met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht;

-     iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade, indien deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van opdrachtgever zou blijven.

-     iedere aanspraak van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

-     virussen, malware, gebreken of defecten in of aan door opdrachtgever verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden en/ of software, een en ander in de meest brede zin van het woord.

-     aanspraken van derden van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan De Jonge Veiligheidsopleidingen toegerekend moeten worden.

6.       Tenzij een toepasselijke dwingendrechtelijke wetsbepaling een langere termijn voorschrijft:

-     verjaart iedere vordering tot schadevergoeding tegenover De Jonge Veiligheidsopleidingen door verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

-     vervalt iedere aansprakelijkheid van De Jonge Veiligheidsopleidingen door verloop van één jaar vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door levering, oplevering, ontbinding of opzegging, of anderszins is geëindigd.

7.       Het betreden van de terreinen van De Jonge Veiligheidsopleidingen geschiedt op eigen risico. Voor eventuele schade aan eigendommen van cursisten, voertuigen of ander materieel van opdrachtgever of haar ondergeschikten is De Jonge Veiligheidsopleidingen nooit aansprakelijk.

8.       Indien opdrachtgever gebruik maakt van een trainingsfaciliteit van De Jonge Veiligheidsopleidingen, welk gebruik niet in het kader van een door De Jonge Veiligheidsopleidingen geleide activiteit plaatsvindt, dan vinden die activiteiten plaats uitsluitend onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever en is opdrachtgever daarom aansprakelijk voor enige vorm van schade aan hemzelf en/of De Jonge Veiligheidsopleidingen, en vrijwaart opdrachtgever De Jonge Veiligheidsopleidingen hierdoor voor alle aanspraken die hiermee verband houden.

 

Artikel 8.           Overmacht

1.       Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die (tijdige) nakoming van de overeenkomst verhindert, waaronder oorlog, (natuur)rampen, niet of niet tijdige levering van goederen of diensten door derden, werkstaking, blokkades en/of bedrijfsstoringen

2.       In het geval er sprake is van overmacht, heeft De Jonge Veiligheidsopleidingen het recht om de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden. In dat geval is De Jonge Veiligheidsopleidingen tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade die door opdrachtgever wordt geleden.

3.       In het geval er sprake is van tijdelijke overmacht, heeft De Jonge Veiligheidsopleidingen het recht om de overeenkomst op te schorten voor de periode gedurende de tijdelijke overmacht geldt.

4.       Als de overmachtsituatie langer duurt dan 30 dagen, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5.       Indien op het moment van intreding van de overmacht De Jonge Veiligheidsopleidingen gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen dan wel kan nakomen, heeft De Jonge Veiligheidsopleidingen het recht de reeds verrichte dan wel te verrichten werkzaamheden in rekening te brengen.

 

 

 

Artikel 9.           Toepasselijk recht

1.       Op de tussen De Jonge Veiligheidsopleidingen en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen naar Nederlands recht worden beslecht.

2.       Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van De Jonge Veiligheidsopleidingen. De Jonge Veiligheidsopleidingen mag van deze regel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels toepassen.

3.       Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Hoofdstuk 2.           Cursussen, trainingen en opleidingen

De in dit hoofdstuk ‘Cursussen en trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien opdrachtgever cursussen, trainingen en opleidingen van De Jonge afneemt.

Artikel 10.         Annulering, verplaatsing en opzeggingen van cursussen

1.       Annulering van de bevestigde boeking of deelname van cursus kan alleen schriftelijk (per brief of per e-mail) worden doorgegeven aan De Jonge Veiligheidsopleidingen. Annulering ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de reeds geboekte cursus.

2.       Afmelden tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus is kosteloos.

3. Tot 1 werkdag voor aanvang van de cursus kan kosteloos een andere deelnemer worden ingeschreven.

4. Bij afmelding tussen 10 werkdagen en aanvang van de cursus wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht, ongeacht de reden van afmelding.

5. Persoongebonden en reeds geleverde artikelen en diensten, zoals (digi)boeken en examens, worden bij annulering altijd in rekening gebracht.


6.     De Jonge Veiligheidsopleidingen heeft het recht om standaardcursussen met open boekingen tot uiterlijk 2 werkdagen van tevoren te annuleren indien minder dan het vastgestelde minimum aantal aanmeldingen zijn ontvangen voor de betreffende cursus. Indien een standaardcursus waarvoor opdrachtgever  zich heeft ingeschreven wordt geannuleerd zal De Jonge Veiligheidsopleidingen opdrachtgever alternatieve data waarop de betreffende standaardcursus wordt gegeven doorgeven.

7.       Bij het niet komen opdagen op een cursus worden de volledige cursuskosten doorberekend en heeft opdrachtgever/deelnemer geen recht op een kosteloze herplaatsing.